REGULAMIN


§ 1.
Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszego regulaminu strony nadają poniższym pojęciom następujące znaczenie:

 1. System – oprogramowanie komputerowe dla specjalistów BHP służące do zarządzenia procesami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 2. BHPin – Radosław Rochmalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R development ROCHMALSKI RADOSŁAW (adres: ul. Stanisława Lema 19/229, 31-571 Kraków), NIP: 7451772085, REGON: 281421181, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 731 08 21 21;
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BHPin na rzecz Klienta, w zakresie określonym w § 3 Regulaminu, dostępna w modelu software as a service (SaaS);
 4. Umowa – umowa pomiędzy Klientem a BHPin, dotycząca świadczenia Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem;
 5. Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która w zakresie tej działalności zawiera z BHPin Umowę;
 6. Strony (lub pojedynczo – Strona) – Klient oraz BHPin;
 7. Konto Główne – konto w Systemie dające możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności Systemu przez Klienta oraz tworzenia i zarządzania Kontami Użytkowników;
 8. Konto Użytkownika – konto w Systemie dające możliwość korzystania przez określonego Użytkownika z co najmniej części funkcjonalności Systemu;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, której Klient umożliwi korzystanie z Systemu poprzez stworzenie i udostępnienie dla niego Konta Użytkownika (Użytkownikiem jest również sam Klient, jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i stworzone zostanie dla niego Konto Użytkownika);
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą z BHPin umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego);
 11. Regulamin – niniejszy dokument, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 12. Pakiet – wybrany przez Klienta zestaw funkcjonalności lub parametrów Systemu dostępnych w ramach świadczonej przez BHPin Usługi;
 13. Cennik – cennik dostępny w Systemie zawierający opis Pakietów i rodzajów Płatności;
 14. Płatność – opłaty należne BHPin w kwotach i terminach określonych w Cenniku lub w Regulaminie;
 15. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udałoby się uniknąć nawet w wypadku zachowania najwyższej staranności Stron bądź uznane za siłę wyższą przez BHPin;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.
Postanowienia ogólne, zawarcie Umowy

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Systemu przez Klientów i Użytkowników oraz zasady świadczenia Usługi przez BHPin.
 2. Założenie Konta Głównego dokonane jest z chwilą, gdy Klient wypełni i prześle formularz zawierający kompletne i prawidłowe dane Klienta.
 3. Skuteczne przesłanie formularza wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści za pomocą umieszczonych w formularzu pól wyboru (tzw. „checkbox’ów”) oraz zaakceptowanie innych checkbox'ów oznaczonych jako obowiązkowe (w tym złożenia oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej i możliwości zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań oraz nabywaniu praw, a także oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności dostępną w Systemie).
 4. Poprawna rejestracja Konta Głównego przez Klienta jest tożsama z zawarciem Umowy z BHPin.
 5. Przed zawarciem Umowy Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz wszelkimi innymi informacjami i dokumentami dotyczącymi Systemu udostępnionymi przez BHPin.
 6. System oferowany jest przez BHPin wyłącznie do użycia profesjonalnego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że jest ona zawarta na potrzeby prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej. W szczególności System nie jest przeznaczony dla osób będących konsumentami, w tym konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową). W przypadku, w którym osoba będąca konsumentem chciałaby zawrzeć z BHPin umowę dotyczącą korzystania z Systemu - osoba ta powinna przesłać zapytanie do BHPin na adres e-mail: [email protected] w celu uzgodnienia możliwości zawarcia i indywidualnego ustalenia postanowień takiej umowy.
 7. Wszystkie osoby korzystające z Systemu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki na stronie: https://bhpin.pl/regulamin. Regulamin może również zostać pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.
 8. BHPin może weryfikować czy umowa zawierana przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez danego Klienta działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. BHPin może zwrócić się w tym celu do Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o dostarczenie informacji lub materiałów umożliwiających weryfikację powiązania zawieranej Umowy z branżą i specjalizacją Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 9. BHPin może wprowadzić ograniczone czasowo wyłączenia od obowiązku uiszczania części lub całości Płatności przez Klienta (w szczególności na pewien czas po pierwszym założeniu Konta Głównego). Dodatkowe informacje na temat umieszczane są w Systemie.

§ 3.
Przedmiot Umowy

 1. Usługa świadczona na rzecz Klienta obejmuje zapewnienie zdalnego dostępu do Systemu na zasadach opisanych w Regulaminie i w Systemie, w oparciu o zapewnianą przez BHPin o infrastrukturę chmurową.
 2. Zawierając Umowę Klient musi dostarczyć BHPin informacje, które są dokładne, kompletne, prawdziwe, aktualne, a Klient posiada do nich wszelkie konieczne prawa.
 3. System posiada funkcjonalności pozwalające m.in. na:
  1. gromadzenie i zarządzanie dokumentacją BHP,
  2. generowanie raportów,
  3. wsparcie procesu przygotowywania programu szkolenia wstępnego i okresowego,
  4. wsparcie procesu przeprowadzania tzw. oceny ryzyka zawodowego,
  5. wsparcie procesu rejestracji wypadków przy pracy,
  6. wsparcie procesu przeprowadzania kontroli i prowadzenia rejestrów,
  7. generowanie zaświadczeń po przeprowadzonym szkoleniu według dostępnych w Systemie wzorów,
  8. zapisywanie wydarzeń i przypominanie o nadchodzących terminach,
  9. dostęp do tzw. bazy wiedzy mogącej zawierać artykuły na temat BHP.
 4. System udostępniany jest w formie „takiej jakiej jest” (as is), a BHPin nie jest zobowiązane do wprowadzania żadnych zmian w Systemie na żądanie Klienta. BHPin uprawnione jest do wprowadzenia modyfikacji i aktualizacji Systemu.
 5. System udostępniany jest w modelu Software as a Service (SaaS) stąd wszelkie prawa własności intelektualnej do Systemu należą i należeć będą wyłącznie do BHPin lub innego podmiotu, którego dane uwidocznione będą w Systemie.
 6. BHPin nie będzie miało dostępu do danych wprowadzonych do Systemu przez Klienta ani nie będzie podejmowało żadnych działań w celu uzyskania takiego dostępu. Klient samodzielnie odpowiada za wszelkie dane wprowadzane do Systemu, w szczególności mogące powodować niemożliwość skutecznego używania Systemu lub zakłócenie w działaniu Systemu.
 7. System udostępniany jest również innym podmiotom niż Klient. Jednakże BHPin nie udostępnia innym podmiotom korzystającym z Systemu jakichkolwiek informacji wprowadzonych do Systemu przez Klienta w ramach Umowy.

§ 4.
Użytkownicy

 1. Za pomocą Konta Głównego Klient może tworzyć Konta Użytkowników dla poszczególnych Użytkowników, wyznaczając dla nich zakres dostępu do funkcjonalności Systemu.
 2. Poprzez założenie i udostępnienie Użytkownikowi Konta Użytkownika, Klient upoważnia go do korzystania z Systemu w zakresie ustalonym dla danego Konta Użytkownika.
 3. Klient jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Użytkowników jak za swoje własne działania i zaniechania, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia poufności haseł i możliwości dostępu do Systemu.

§ 5.
Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność BHPin za wady Systemu i szkody związane z korzystaniem z Systemu jest uregulowana w sposób wyczerpujący postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Istnieje możliwość czasowej nieaktywności niektórych funkcjonalności Systemu w przypadkach prowadzenia prac technicznych bądź nieprzewidzianych awarii.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za używanie Systemu, w tym w szczególności za zachowanie w poufności haseł i dostępów do Konta Głównego i Kont Użytkowników. Klient zobowiązuje się do poinformowania BHPin niezwłocznie w przypadku gdyby poufność hasła została naruszona i jest zobowiązany do dokonania samodzielnie niezwłocznej zmiany hasła.
 4. BHPin może wewnątrz Systemu lub w inny sposób udostępniać sugestie dla Klienta odnośnie używania Systemu w celu skuteczniejszego korzystania z Systemu. Takie działania oparte będą na doświadczeniu BHPin. W każdym wypadku przy ewentualnym zastosowaniu się do sugestii Klient powinien uwzględnić w szczególności specyfikę swojej działalności i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym aktualne regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. BHPin zobowiązuje się nie dodawać, modyfikować lub usuwać danych wprowadzonych przez Klienta za pomocą Systemu, wyłączając:
  1. wyraźne prośby Klienta o dodanie, modyfikacje lub usunięcie danych z Systemu (przy czym BHPin nie jest zobowiązane do wprowadzania żadnych danych o ile inne postanowienia Regulaminu wyraźnie na to nie wskazują),
  2. sytuacje, gdy podjęcie określonych czynności jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
  3. sytuację, o której mowa w § 11 ust. 6 Regulaminu.
 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować BHPin o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu Systemu, w szczególności mogących wskazywać na nieuprawniony dostęp do Systemu.
 7. BHPin nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Systemu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Klienta lub Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Systemu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które BHPin nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Systemu spowodowanym działaniem Siły Wyższej. BHPin zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Systemu.
 8. BHPin nie ponosi odpowiedzialności również za:
  1. podjęte przez Klienta lub Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Systemu informacjami;
  2. działania i zaniechania podmiotów trzecich, z których usług skorzystał Klient lub Użytkownik w związku z użytkowaniem Systemu;
  3. używanie przez Użytkownika w Systemie informacji poufnych lub danych osobowych osób trzecich;
  4. dane, informacje oraz materiały udostępniane przez Klienta lub Użytkownika za pomocą Systemu;
  5. przerwy w działaniu Systemu zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
  6. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient zawarł odpowiednie umowy;
  7. szkody spowodowane niezgodnym z Umową, Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Systemu;
  8. niedziałanie lub nienależyte działanie Systemu na urządzeniu Klienta lub Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;
  9. przerwy w działaniu Systemu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii BHPin;
  10. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępowych Klienta lub Użytkownika do Systemu przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od BHPin;
  11. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BHPin;
  12. brak możliwości świadczenia Usługi z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców z których BHPin korzysta przy realizacji Usługi.
 9. Odpowiedzialność BHPin jest także wyłączona:
  1. w przypadku, gdy Klient lub inna osoba dokonała modyfikacji Systemu;
  2. w przypadku powstania po stronie Klienta lub osób trzecich szkód wynikających z eksploatacji Systemu;
  3. w odniesieniu do szkód polegających na utracie lub zniekształceniu danych lub baz danych związanych z wykorzystaniem przez Klienta lub Użytkownika Systemu, jak również powstałych w związku z ujawnieniem danych zarejestrowanych przy wykorzystaniu Systemu;
  4. w odniesieniu do ewentualnej szkody oraz utraconych przez Klienta lub Użytkownika korzyści spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Systemu;
  5. w odniesieniu do przerw w działaniu Systemu wynikających z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem urządzeń Klienta lub Użytkownika, Systemu lub systemów teleinformatycznych Klienta lub Użytkownika;
  6. w odniesieniu do szkody spowodowanej niezgodnym z Umową lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Systemu lub urządzenia, na którym zainstalowano System;
  7. jeśli wada Systemu jest rezultatem niewłaściwego użytkowania lub zastosowania oraz zainstalowania na wadliwym urządzeniu lub w wypadku błędów wynikających z nieprawidłowej instalacji systemów operacyjnych, na których działa System;
  8. w odniesieniu do szkody polegającej na uszkodzeniu Systemu lub zniekształceniu jego funkcji wskutek działania wirusów komputerowych (jakiegokolwiek rodzaju) wprowadzonych na nośniki oprogramowania przez Klienta lub Użytkownika lub inne osoby, za które BHPin nie ponosi odpowiedzialności.
 10. BHPin nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez BHPin, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Systemie albo na których znajdują się odnośniki do Systemu.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, że jakość Systemu, czas reakcji lub dostępność niektórych funkcji może zależeć od parametrów używanego urządzenia i sieci łączności elektronicznej. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Systemu może być niemożliwe na niektórych rodzajach urządzeń lub za pośrednictwem niektórych operatorów i dostawców usług sieciowych.
 12. Informacje zawarte w Systemie nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 13. Klient ponosi przed BHPin odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec BHPin w wyniku działań podjętych przez Klienta przy użyciu Systemu. W szczególności Klient zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez BHPin wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie BHPin i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.
 14. Łączna odpowiedzialność BHPin związana z zawarciem i wykonaniem Umowy co do wszelkich roszczeń, umownych, jak i pozaumownych obejmuje jedynie szkody rzeczywiste (damnum emergens) z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans) i szkód następczych, i ogranicza się do kwoty maksymalnej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę jak i łącznie wszystkich zdarzeń.
 15. Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumentów nie obowiązują postanowienia niniejszego paragrafu sprzeczne z art. 3851 - art. 3853 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku wobec Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta BHPin odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw konsumentów.

§ 6.
Procedura reklamacyjna

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Systemem na adres e-mail: [email protected] lub na adres BHPin wskazany w §1 pkt 2 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie Klienta składającego reklamację,
  2. wskazanie funkcjonalności Systemu, której dotyczy reklamacja i wyczerpujący opis problemów w jej działaniu,
  3. zdjęcia, nagrania lub zrzuty ekranu obrazujące problemy występujące w Systemie, których dotyczy reklamacja.
 3. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, BHPin może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 4. Reklamacje można zgłaszać w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. W razie złożenia reklamacji na adres korespondencyjny za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia przesyłki BHPin.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne, nota prawna

 1. Dla prawidłowej współpracy z Systemem, system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, iOS, Chrome OS, Linux, MacOS, Android; minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do Systemu jest responsywny to: 1024x768;
  2. zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy System poprosi o ich instalację;
  4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
  5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  6. informacje przekazywane przez BHPin, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
 2. System może być wykorzystywany przez Klienta wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym, określonym przez Regulamin przeznaczeniem. Zabroniona jest jakakolwiek zmiana tego przeznaczenia przez Klienta lub Użytkownika.
 3. Zakazane jest, w ramach korzystania z Systemu dostarczanie przez Klienta i Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), w tym poprzez doprowadzenie do umieszczenia tych treści w Systemie. Zakazane jest wykorzystywanie Systemu do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem. W szczególności zakazane jest:
  1. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy prawnej;
  2. zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
  3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  4. przeprowadzanie w stosunku do Systemu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w System w jakikolwiek inny sposób;
  5. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  6. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Systemu;
  7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę BHPin (oraz podmiotów osobowo bądź kapitałowo powiązanych z BHPin) lub osób trzecich;
  8. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  9. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  10. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  11. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika któregokolwiek postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa BHPin może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Systemu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 5. Klient i Użytkownik nie będzie wprowadzał do Systemu jakichkolwiek danych, do których nie jest uprawniony lub do których zapisu w ten sposób nie byłby uprawniony (w tym danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą państwową służbową lub tajemnicą zawodową) w tym w szczególności w sposób prowadzący do zapisania tych danych w Systemie.
 6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Systemu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalności o charakterze hackerskim. Zakazane jest w szczególności używanie jakiegokolwiek oprogramowania w celu obejścia zabezpieczeń stosowanych w Systemie oraz dokonywanie jakichkolwiek działań które mogą prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Systemu (lub jego elementów) lub prób takich działań, w szczególności poprzez wprowadzanie jakichkolwiek danych do Systemu.
 7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, BHPin, informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 8. BHPin może wprowadzać do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z systemu „pliki cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Klient nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 9. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Systemu jakimkolwiek osobom trzecim (przy czym za osoby trzecie nie są uważani w szczególności Użytkownicy będący pracownikami Klienta), w szczególności zawierania jakichkolwiek umów licencji, dzierżawy, najmu czy przeniesienia praw (postanowienie niniejsze wprowadzone jest dla uniknięcia wątpliwości i nie oznacza, że w jego braku lub w razie jego nieskuteczności lub nieważności, Klientowi przysługiwałoby prawo do zawarcia takich umów). Sprzeczne z Umową jest wykorzystywanie Systemu w celu stworzenia konkurencyjnego oprogramowania przez Klienta, Użytkownika lub osobę trzecią.
 10. Zawartość i struktura Systemu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych tam tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody BHPin jest zabronione. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie kodu Systemu, a także jakiekolwiek próby dekompilacji tego kodu lub jakiegokolwiek innego dotarcia do kodu źródłowego Systemu
 11. System działa w trybie on-line, tj. kiedy w urządzeniu Klienta jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Systemie, można korzystać także w trybie off-line. BHPin nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.
 12. Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez BHPin na Klienta ani nie zobowiązuje BHPin do dokonania takiego przeniesienia.
 13. Klient przyjmuje do wiadomości, że System, tak jak każde złożone oprogramowanie komputerowe może zawierać błędy, defekty lub usterki i BHPin nie może gwarantować tego, że System będzie całkowicie od nich wolny.
 14. BHPin ma prawo sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

§ 8.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych, Ochrona danych

 1. BHPin przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów i Użytkowników oraz starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności BHPin zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. BHPin sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Systemu oraz świadczenia Usług.
 2. W związku z zakładaniem Kont Użytkowników oraz wprowadzaniem danych do Systemu, możliwe jest przekazanie przez Klienta danych osobowych BHPin. W tym zakresie dochodzi do powierzenia BHPin przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO, tym samym Klient jest zobowiązany do zawarcia z BHPin umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o której mowa w art. 28. RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez BHPin jest wykonywane zgodnie z polityką prywatności BHPin dostępną pod adresem: https://app.bhpin.pl/polityka-prywatnosci

§ 9.
Zbierane dane, Informacje poufne

 1. BHPin zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje udostępnione BHPin przez Klienta lub zebrane w ramach korzystania przez Klienta z Systemu. BHPin zachowywać będzie wobec tych informacji standardy bezpieczeństwa i poufności nie mniejsze niż wobec własnych informacji oraz zgodne z przepisami prawa.
 2. Za ujawnienie informacji poufnych nie uważa się udostępnienia ich stale współpracującym z BHPin pracownikom, podwykonawcom i doradcom w związku z wykonywaniem Umowy lub wykonywaniem prac związanych z Systemem.
 3. BHPin może zbierać dane dotyczące sposobu korzystania z Systemu, zachowań Użytkowników, wykorzystywanych funkcjonalności, występujących problemów itp. w szczególności w celu dalszych prac nad Systemem i dostosowania Systemu do potrzeb odbiorców (pasywne zbieranie danych). Dane te przeznaczone będą jedynie na wewnętrzne potrzeby BHPin.
 4. BHPin może zbierać dane odnośnie sposobu korzystania przez Klienta lub Użytkowników z Systemu w celu określenia kwoty Płatności, w szczególności jeżeli kwota Płatności uzależniona jest od określonych parametrów wskazanych w Cenniku lub w Regulaminie.
 5. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Systemu oraz przedsiębiorstwa BHPin, w posiadanie których wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Klient zobowiązuje się wykorzystywać te informacje jedynie w związku z wykonywaniem Umowy i korzystaniem z Systemu zgodnie z Regulaminem. Strony zgodnie oświadczają, że informacje powyższe mają charakter poufny i stanowią podlegającą ochronie prawnej tajemnicę przedsiębiorstwa BHPin. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ograniczony czasowo. Klient nie będzie usuwał lub ukrywał z Systemu żadnych oznaczeń, uwag lub opisów służących do określenia pochodzenia, identyfikacji lub praw własności BHPin do Systemu.
 6. Klient zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć System przed dostępem i korzystaniem przez osoby nie posiadające uprawnień do korzystania z Systemu. W przypadku uzyskania dostępu do Systemu przez nieuprawnioną osobę trzecią, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie BHPin
 7. W przypadku zastosowania przez BHPin zabezpieczeń technicznych przed nieuprawnionym udostępnieniem, zwielokrotnieniem lub rozpowszechnianiem Systemu, jak również rozwiązań technicznych umożliwiających identyfikację korzystającego, Klient zobowiązuje się powstrzymać się od jakichkolwiek działań prowadzących do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 8. BHPin ma prawo gromadzić, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać informacje diagnostyczne, techniczne i powiązane, w tym między innymi informacje o Systemie używanym przez Klienta, urządzeniach Klienta, oprogramowaniu systemowym i aplikacjach, urządzeniach peryferyjnych i innych powiązanych urządzeniach.

§ 10.
Płatności

 1. Płatności określone są w Regulaminie i Cenniku, przy czym mogą one ulegać zmianie w zależności parametrów tam określonych.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie z tytułu świadczenia Usługi faktur bez podpisu w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres mailowy Klienta wskazany przy zakładaniu Konta Głównego.
 3. Płatność może następować poprzez obciążenie karty płatniczej Klienta podpiętej do Systemu, chyba że Klient dokona Płatności przelewem bankowym (w tym poleceniem zapłaty) z góry za wybrany okres trwania Umowy.
 4. BHPin może wstrzymać się ze świadczeniem Usługi w razie opóźnienia w zapłacie całości lub części Płatności.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - świadczenie Usługi rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W celu prawidłowego korzystania z Systemu wymagane jest przekazanie BHPin informacji dotyczących co najmniej jednej wybranej przez Klienta metody płatności. W przypadku gdy BHPin nie może skorzystać z podstawowej metody płatności w celu pobrania należnej Płatności lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, Klient upoważnia BHPin do pobrania Płatności przy użyciu dowolnej innej metody płatności powiązanej z Kontem Głównym Klienta.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 8. Dostępne formy płatności: BLIK, przelew bankowy, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie odłączając kartę w panelu klienta.
 10. W przypadku braku złożenia rezygnacji z subskrypcji ze strony klienta subskrypcja zostanie przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy wybrany przez klienta podczas konfiguracji subskrypcji.
 11. Jeśli klient nie anuluje subskrypcji w wymaganym terminie subskrypcja zostanie przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy wybrany przez klienta podczas konfiguracji subskrypcji.
 12. Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o zakończeniu okresu subskrypcji.

§ 11.
Czas trwania i zakończenie Umowy

 1. W zależności do wybranego przez Klienta Pakietu i rodzaju Płatności Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.
 2. Umowa zawarta na czas oznaczony ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, jeżeli do końca tego okresu żadna ze Stron jej nie wypowie lub nie oświadczy drugiej Stronie, że nie ma zamiaru przedłużać Umowy. Regulamin wiąże Strony zgodnie z jego stanem na moment zawarcia Umowy, a po kolejnych okresach jej trwania – zgodnie z jego stanem na dzień, w którym doszło do przedłużenia Umowy, o ile najpóźniej na tydzień przez okresem przedłużenia na Konto Główne oraz wskazany przez Klienta adres e-mail przesłana została informacja o zmianie treści Regulaminu (w innym wypadku obowiązuje ostatnia wersja Regulaminu, którą związane były Strony). Postanowienie powyższe stosuje się analogiczne do Cennika.
 3. BHPin ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) lub zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usługi w przypadku:
  1. nie uiszczania przez Klienta Płatności w terminach lub w wysokościach określonych w Cenniku lub Regulaminie,
  2. wykorzystywania przez Klienta Systemu do celów sprzecznych z Umową, Regulaminem lub prawem,
  3. utrudniania lub uniemożliwiania prawidłowej realizację Umowy przez BHPin,
  4. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na prawidłowe lub bezpieczne wykonywanie Umowy przez BHPin,
  5. innego naruszania przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku ze świadczeniem Usługi.
 4. Zawieszenie świadczenia Usługi bądź wypowiedzenie Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń. Z dniem zawieszenia świadczenia całości bądź części Usługi następuje zaprzestanie jej świadczenia. W wyżej opisanych przypadkach żadna z poniesionych przez Klienta Płatności nie jest Klientowi zwracana.
 5. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej stanowią ważne powody, o których mowa w art. 746 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego.
 6. Wypowiedzenie Umowy zgodnie z ust. 3. powyżej nie wyłącza obowiązku zapłaty Płatności do końca trwania okresu Umowy.
 7. BHPin ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione do tego organy.
 8. Wznowienie świadczenia Usługi może nastąpić po ustaniu przyczyn ich zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Klienta wszelkich wymagalnych Płatności i innych należności wobec BHPin.
 9. Zakończenie trwania Umowy (niezależnie od przyczyny) daje prawo do zablokowania lub usunięcia przez BHPin dostępu do Konta Głównego i Kont Użytkowników, a w szczególności usunięcia wszelkich informacji wprowadzonych przez Klienta i Użytkowników do Systemu. W porozumieniu z Klientem BHPin (na podstawie odrębnego porozumienia) może pozostawić Konto Główne i Konta Użytkowników jako zablokowane, nie usuwając ich, w celu ich odblokowania przy zawarciu kolejnej umowy. W tym zakresie trwać pomiędzy Stronami będą niezbędne postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie powierzenia danych osobowych.
 10. Z chwilą zakończenia trwania Umowy wszelkie informacje wprowadzone do Systemu przez Klienta i Użytkowników zostaną zarchiwizowane na okres 1 roku, po upływie tego okresu informacje te zostaną usunięte bezpowrotnie.
 11. Zakończenie trwania Umowy, nie doprowadzi automatycznie do usunięcia jakichkolwiek danych zapisanych w Systemie, przy czym BHPin nie gwarantuje ani nie odpowiada za możliwość skutecznego odczytu lub kopiowania tych danych bez zastosowania Systemu.
 12. Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej z BHPin w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adresy wskazane w §1 pkt. 3 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 13. Zgodnie z art. 38. i art. 38a. Ustawy o prawach konsumenta BHPin informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Wyrażenie przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zgód, o których mowa w ust. 13 powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez niego odpowiednich checkboxów. Przed zawarciem Umowy Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informowany jest o utracie prawa odstąpienia od Umowy oraz otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy.
 15. Każda ze Stron Umowy uprawniona jest do przeniesienia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot trzeci, przy czym Klient zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody BHPin wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

§ 12.
Postanowienie końcowe

 1. BHPin może zmienić Regulamin, przy czym dla Klienta wiążąca jest treść Regulaminu z chwili zawarcia Umowy do czasu udostępnienia mu nowej wersji Regulaminu.
 2. Do oceny praw i obowiązków Stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.
 3. Klient odpowiada za wszelkie działania Użytkowników, w szczególności za wszelkie naruszenia Regulaminu lub Umowy, a także wszelkie wyrządzone szkody.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BHPin a Klientem (który nie jest Klientem będącym Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres BHPin wskazany w §1 pkt. 3 Regulaminu.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie Regulaminu, które jest najbardziej zbliżone do osiągnięcia celu założonego przez Strony.
 6. Wszelkie informacje, zawiadomienia, wezwania itp. BHPin może kierować na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podane przez Klienta przy zakładaniu Konta Głównego (ze skutkiem doręczenia na zasadach ogólnych).
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o upgrade'ach i update'ach Systemu oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych usługach i produktach BHPin.
 8. BHPin jest uprawnione do wysyłania powiadomień, w tym push notifications i podobnych na urządzenia Klienta, zawierające informacje na temat Systemu i BHPin oraz za zgodą Klienta oferty marketingowe i promocyjne BHPin, w tym informacje spersonalizowane.
 9. BHPin nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa BHPin zobowiązana jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 10. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery paragrafów (§), ustępów (ust.) lub punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 września 2022 roku.

Do pobrania: